Masakazu Hirakawa, Torahiko Yamanouchi, Satoru Tsuruta, Akihiro Inoue, Hidenari Hirata, Keiji Matsumoto, Katsumi Sakamoto, Hironori Sakai, Koshi Mimori, Hiroshi Honda

Volume 3(2018) Issue 3 Pages 97-109, Click to see this award-winning article